Dart SDK Kurulumu
Dart SDK basit birkaç işlem ile işletim sisteminize kurabilirsiniz.

Windows

Powershell'i Administratör olarak açalım ve aşağıdaki komutu girelim.
1
Set-ExecutionPolicy Bypass -Scope Process -Force; [System.Net.ServicePointManager]::SecurityProtocol = [System.Net.ServicePointManager]::SecurityProtocol -bor 3072; iex ((New-Object System.Net.WebClient).DownloadString('https://chocolatey.org/install.ps1'))
Copied!
Bu komut ile Chocolately paket yöneticisini kurmuş olduk. Test etmek için:
1
choco -v
Copied!
yazarak versiyon numarasını görebilirsiniz. Daha sonra buradan dart-sdk paketini yüklüyoruz.
1
choco install dart-sdk
Copied!

GNU/Linux

Debian Based (Ubuntu, Linux Mint, ElementaryOS)

Aşağıdaki komutları terminalde uyguluyoruz.
1
sudo apt-get update
2
sudo apt-get install apt-transport-https
3
sudo sh -c 'wget -qO- https://dl-ssl.google.com/linux/linux_signing_key.pub | apt-key add -'
4
sudo sh -c 'wget -qO- https://storage.googleapis.com/download.dartlang.org/linux/debian/dart_stable.list > /etc/apt/sources.list.d/dart_stable.list'
Copied!
Sonra;
1
sudo apt-get update
2
sudo apt-get install dart
Copied!

Arch Linux Based (Manjaro)

1
sudo pacman -S dart
Copied!

MacOS

1
brew tap dart-lang/dart
2
brew install dart
Copied!

Kontrol edelim:

1
dart --version
Copied!
Last modified 1yr ago