Dart SDK Kurulumu

Dart SDK basit birkaç işlem ile işletim sisteminize kurabilirsiniz.

Windows

Powershell'i Administratör olarak açalım ve aşağıdaki komutu girelim.

Set-ExecutionPolicy Bypass -Scope Process -Force; [System.Net.ServicePointManager]::SecurityProtocol = [System.Net.ServicePointManager]::SecurityProtocol -bor 3072; iex ((New-Object System.Net.WebClient).DownloadString('https://chocolatey.org/install.ps1'))

Bu komut ile Chocolately paket yöneticisini kurmuş olduk. Test etmek için:

choco -v

yazarak versiyon numarasını görebilirsiniz. Daha sonra buradan dart-sdk paketini yüklüyoruz.

choco install dart-sdk

GNU/Linux

Debian Based (Ubuntu, Linux Mint, ElementaryOS)

Aşağıdaki komutları terminalde uyguluyoruz.

sudo apt-get update
sudo apt-get install apt-transport-https
sudo sh -c 'wget -qO- https://dl-ssl.google.com/linux/linux_signing_key.pub | apt-key add -'
sudo sh -c 'wget -qO- https://storage.googleapis.com/download.dartlang.org/linux/debian/dart_stable.list > /etc/apt/sources.list.d/dart_stable.list'

Sonra;

sudo apt-get update
sudo apt-get install dart

Arch Linux Based (Manjaro)

sudo pacman -S dart

MacOS

brew tap dart-lang/dart
brew install dart

Kontrol edelim:

dart --version

Last updated